IoT (อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ) และ M2M (Machine 2 Machine) สารละลายs


ระบบกระจายเฉพาะที่ทำงานบนอินเทอร์เฟซการสื่อสารและโปรโตคอล: Applications:
 • ระบบวัดแสงอัจฉริยะ
 • การเกษตร
 • การจัดการของเสีย
 • Smart Lighting (ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ - ถนนและโรงงานอุตสาหกรรม)
 • ทางข้ามที่ปลอดภัย
 • สมาร์ทซิตี้
 • ระบบป้องกันการโจรกรรม
 • การตรวจสอบ
 • เมืองปลอดภัย
 • โรงงานอัจฉริยะ (อุตสาหกรรมอัจฉริยะ - IIoT)
การวัดและการตรวจสอบ
 • ตำแหน่ง GPS
 • ระดับแสง
 • อุณหภูมิ
 • การใช้พลังงาน
 • มลพิษทางอากาศ
 • ความชื้น
 • การสั่นสะเทือนและการเร่งความเร็ว
 • ความเข้มข้นของก๊าซ
 • แสงสว่าง


@ เอกสารประกอบการเมือง